Mariášový turnaj ve stylu zabijačkových hodů 

Pro zobrazení výsledků z posledního ročníku klikněte zde, nebo přejděte do sekce Občan / Firma - Organizace - Bivoj.

Zveřejněno 21.01.2019 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 13. prosince od 18:30 hodin v salonku kulturního domu.

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) kontrola usnesení z posledního zastupitelstva
4) zpráva o činnosti z rady obce
5) úprava rozpočtu
6) rozpočet, rozpočtový výhled obce a rozpočet, rozpočtový výhled mateřské školy na rok 2019
7) prodej části pozemků z p.č. 632, který je oddělený geometrickým plánem číslo 442b-703/2018 nově vzniklý pozemek p.č. 632/2 v k.ú. Kostěnice
8) projednání kácení stromů (vyvěšeno ve vývěsce), které je nutno pokácet před stavbou kanalizace
9) projednání nájemného v obecní hospodě
10) různé
11) diskuze
12) usnesení
13) závěr

Zveřejněno 05.12.2018 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 22. listopadu od 18:00 hodin v salonku kulturního domu. 

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) projednání převodu investorství mezi VAK Pardubice a Obci Kostěnice ve věci splaškové kanalizace
4) diskuze
5) závěr        

Zveřejněno 15.11.2018 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné ustavující zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 1. listopadu v 19:00 hodin v Kulturním domě Kostěnice.

Program : 
1) zahájení
2) složení slibu
3) volba členů návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4) schválení jednacího a volebního řádu pro ustavující zasedání
5) volba starosty
6) volba místostarosty, členů rady a předsedů výborů
7) schválení odměňování zastupitelů
8) pověření starosty a místostarosty k zastupování obce na valných hromadách
9) usnesení
10) závěr

Zveřejněno 23.10.2018 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 4. října od 19:00 hodin v salonku kulturního domu. 

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) projednání smluv ve věci přípojek na kanalizaci
4) diskuze
5) závěr

Zveřejněno 27.09.2018 - Zobrazit celý článek

UPOZORNĚNÍ  

Dle usnesení zastupitelsta č. 4/2016 zajistí obec na své náklady pro všechny nemovitosti v obci projektovou dokumentaci a územní rozhodnutí na kanalizační přípojku.

 

Pro splnění tohoto závazku je nezbytné uzavření smlouvy o zajištění této činnosti. U některých objektů (tam, kde bude tlaková kanalizace) je nutné i uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti . Na webových stránkách obce ( www.kostenice.cz ) v sekci kanalizace, nebo fyzicky přímo na na obecním úřadě, jsou umístěny dva návrhy smluv na projektovou dokumentaci – přípojky.

 

První smlouva se týká všech projektovaných nemovitostí - smlouva na přípojky bez sousedů.

 

Druhá se týká těch, kteří budou, mít na pozemku umístěnou tlakovou kanalizaci a čerpačku – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

 

Tímto Vás žádáme o prostudování těchto smluv a případné připomínky doručit na obecní úřad nebo emailem obec@kostenice.cz do 1.10.2018. Následně smlouvy budou projednány na zasedání obecního zastupitelstva.

Dokumenty jsou přiloženy na
Úřední deska - sekce Kanalizace

Zveřejněno 21.09.2018 - Zobrazit celý článek

-

Výlukový jízdní řád ke dni 7. října 2018

Pro více informací klikněte na leták.

Zveřejněno 20.09.2018 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 20.9.2018. 

Pro více informací klikněte zde.

Zveřejněno 11.09.2018 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 21. června od 19:00 hodin v salonku kulturního domu.

Program zobrazíte rozkliknutím celého článku. 

Zveřejněno 14.06.2018 - Zobrazit celý článek

Obec ZÁJEZDEC si Vás dovoluje touto cestou pozvat na 

700. výročí první doložené písemné zmínky o Zájezdci

Více informací zobrazíte rozkliknutím plakátu. 

Zveřejněno 04.06.2018 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání
obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná  ve čtvrtek 22. března od 18:00 hodin v sále kulturního domu.

Program:    
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) projednání podané petice ve věci obnovy zeleně (kácení stromů a výsadby) na pozemku p.č. 436 v k.ú. Kostěnice – naproti hornímu křížku 
4) diskuze
5) usnesení
6) závěr

Zveřejněno 14.03.2018 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání
obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná mimořádně v pondělí 19. února od 18:00 hodin v salonku kulturního domu.

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) hospodaření Lesního družstva – host – ředitel společnosti 
4) kontrola usnesení z posledního zastupitelstva 
5) zpráva o činnosti z rad
6) úprava rozpočtu
7) projednání inventur, plánu účetních odpisů
8) projednání změny územního plánu č.1
9) různé  
10) diskuze
11) usnesení
12) závěr

Zveřejněno 09.02.2018 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 14. prosince od 18:00 hodin v salonku kulturního domu.

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) kontrola usnesení z posledního zastupitelstva
4) zpráva o činnosti z rad
5) úprava rozpočtu
6) projednání pověření rady obce k přijímání dotací ze státního rozpočtu
7) projednání rozpočtu obce na rok 2018
8) různé
9) diskuze
10) usnesení
11) závěr

Zveřejněno 06.12.2017 - Zobrazit celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 5. října od 18:30 hodin v salonku kulturního domu.

Program:

1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) kontrola usnesení z posledního zastupitelstva
4) zpráva o činnosti z rad
5) projednání záměru prodeje pozemku p.č. 115/26 v k.ú. Kostěnice
6) projednání nákupu pozemků
7) projednání prodloužení nájemní smlouvy s Lesním družstvem Vysoké Chvojno
8) úprava rozpočtu
9) projednání změny projektu na výstavbu splaškové kanalizace
10) různé
11) diskuze
12) usnesení
13) závěr

Zveřejněno 26.09.2017 - Zobrazit celý článek

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Kostěnicích, které se koná ve čtvrtek 10. srpna od 19:00 hodin v salonku kulturního domu.

Program:
1) zahájení
2) volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) kontrola usnesení z posledního zastupitelstva
4) zpráva o činnosti z rad
5) projednání dohody a vyhlášky o školském obvodě.
6) projednání možného odprodeje pozemku pro ALBA WASTE
7) projednání nákupu stolů a židlí do KD
8) úprava rozpočtu
9) různé
10) diskuze
11) usnesení
12) závěr

Zveřejněno 03.08.2017 - Zobrazit celý článek


Hlavní menu
Obecní úřad - knihovna - mateřská školka - občan / firma - sdh

Webová prezentace
Nový vzhled vytvořen v roce 2016


Počet návštev : Aktuálně online :

Obec Kostěnice
Oficiální prezentace


www.kostenice.cz
obec@kostenice.cz