• Úterý
  • 23.07.2024 07:06
  • Libor
  • Obecní úřad
  • Krizové řízení v obci
Logo

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V OBCI

Pracovní skupina pro mimořádné události:
Předseda: starosta obce Václav Pulkrábek tel: 606 660 213
Místopředseda: místostarosta obce Ing. František Peterka tel: 602 112 385
Členové: zastupitelé obce

Druhy rizika:
Přívalová povodeň
Vydatné srážky
Extrémní vítr
Epizootie - nákazy chovů hospodářských zvířat
Epidemie
Požár
Místa evakuace:
Kulturní dům Kostěnice 143
Prostor u kulturního domu
Prostředky:
Členové SDH
Ford Tranzit
AVIA

Evakuace:
Evakuace je jedním z nejúčinnějších a nejrozšířenějších opatření, která se používají při ochraně obyvatelstva před případnými následky hrozících nebo vzniklých mimořádných událostí.
Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.
Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených.
Místa pro shromáždění osob v obcích:
Kulturní dům Kostěnice 143
Co dělat, když bude nařízena evakuace?
V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního střediska.
Evakuační zavazadlo:
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
Obsahuje zejména:
· Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
· Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
· Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
· Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
· Toaletní a hygienické potřeby.
· Léky, svítilnu.
· Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
· Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.
Jaké jsou zásady pro opuštění bytu v případě evakuace?
- Uhaste otevřený oheň v topidlech.
- Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
- Uzavřete přívod vody a plynu.
- Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
- Nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
- Kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách.
- Exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou.
- Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo.
Podle doby trvání se evakuace realizuje jako:
krátkodobá, kdy situace nevyžaduje dlouhodobé opuštění místa pobytu
dlouhodobá, kdy situace vyžaduje dlouhodobé opuštění místa pobytu, zpravidla přesahující 24 hodin